Geološke vrijednosti

Geološke i geomorfološke vrijednosti

Osnovna geološka i geomorfološka vrijednost Nacionalnog parka „Drina“ je klisurasto-kanjonska dolina rijeke Drine koja je najizraženija na ušću Crnog potoka u Drinu sa maksimalnom dubinom od 976 metara1. To je tipični kanjon, sa veoma strmim, vertikalnim stranama. Klisurasto-kanjonska dolina Drine je po svojim dimenzijama i specifičnom pravcu pružanja jedinstvena i kao takva jedna od najznačajnijih riječnih dolina u Republici Srpskoj, ali i u cijelom pojasu Dinarida.

Svojim usijecanjem, Drina je raščlanila oblast starovlaških planina i površi koje se nalaze na nadmorskim visinama od preko 1000 metara. Markantnom geomorfološkom obliku na značaju dodatno daje laktasti smjer pružanja toka gdje Drina, iz uporedničkog pravca pružanja, pravi okuku veću od 90 stepeni i nastavlja teći dinarskim pravcem, od sjeverozapada ka jugoistoku.

Veoma značajna i markantna je klisurasto-kanjonska dolina Crnog potoka čije izvorište se nalazi na preko 1100 metara nadmorske visine i nakon samo 6 kilometara toka do ušća u Drinu savlađuje pad od preko 800 metara. Na tom potezu, javlja se niz živopisnih slapova i kaskada koji dostižu i po nekoliko desetina metara.

U klisurasto-kanjonskoj dolini zastupljena su brojna točila, dugačka više stotina metara, od kojih je najznačajnije Smrčevo točilo na ušću Crnog potoka u Drinu. Na mjestu raspadanja sttijena obrazuju se brojni oštri oblici – gričevi.

Jedna od vrijednosti nastala antropogenim uticajem je jezero Perućac, koje je drugo po veličini vještačko jezero u Republici Srpskoj sa zapreminom vode od oko 340 miliona m3. U obuhvatu Nacionalnog parka „Drina“ nalazi se 28, od ukupno 52 kilometra ovog jezera. Širina jezera se kreće od samo 60 metara na kanjonskim dijelovima, do 1500 metara na dijelu uz branu HE Bajina Bašta.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Istražite NP “Drina”