Stećci u NP “Drina”

Stećci su pozno srednjovjekovni nadgrobni spomenici koji se pojavljuju kao poseban izraz sakralne umjetnosti na širem prostoru Balkanskog poluostrva, na teritoriji Bosne i Hercegovine, Zapadne Srbije, severne Crne Gore, Hrvatske i Dalmacije. Pojavljujući se kao umjetničko djelo, kao skulptura, sa ciljem stvaranja vječnog spomenika preminulom, kao uobičajena komponenta evropskih pogrebnih običaja, srednjovjekovni stećak – nadgrobni spomenik je posebna pojava i specifična sinteza jezika i pisma, vjere i običaja, istorije i hronologije, kulture, umjetnosti i estetike.

Stećci kao spomeničko nasleđe univerzalne vrijednosti pripadaju jednom jedinstvenom kulturnom obrascu, a Nacionalni park “Drina” obiluje sa stećcima. Pored istorijskog konteksta njihovog nastanka i uticaja kako na svetovni tako i na duhovni život stanovništva koje je sa stećcima vjekovima živjelo bitna je i njihova zaštita, promocija i turistička valorizacija.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Istražite NP “Drina”