Biljni svijet

Flora i vegetacija

Flora i vegetacija su komponente ekosistema koje se posmatraju kao jedna cjelina. Predmet proučavanja flore su biljke i biljne zajednice. Nacionalni park ,,Drina“ je jedinstven u pogledu flore. Na ovom prostoru raste značajan broj endemičnih, reliktnih i rijetkih biljnih vrsta, što dobrinosi vegetacijskoj i ekosistemskoj raznolikosti. Na osnovu višegodišnjih terenskih istraživanja i na osnovu dostupnih podataka iz literature, na području nacionalnog parka ,,Drina“ konstatovano je 635 taksa. Flora je raspoređena u 90 porodica i 351 rod. Mnoge od biljnih vrsta su zaštićene i nalaze se na Crvenoj listi.

Kanjon Drine predstavlja jedan od najinteresantnijih kanjona svijeta. Najveći dio površine Nacionalnog parka Drina zauzimaju stijene i strme litice kanjona Drine. Nastanjene su reliktnim fitocenozama crnog bora, crnog graba i termofilne šume bukve.

Šumska vegetacija se odlikuje izraženom raznolikošću biljnih zajednica, koje gradi veliki broj biljnih vrsta. Posebnu vrijednost ovoga područja čini prisustvo Pančićeve omorike, koja je endemična i tercijarno reliktna vrsta. Na istraživanom području omorika je prisutna na lokalitetu Šarena bukva i Borov zasjed iznad sela Luke. Šumska vegetacija istraživnog područja pruža se u visinskom rasponu oko 300-1100 m nadmorske visine. Niži dijelovi su obrasli šumom sladuna i cera. Na ovu šumu nadovezuje se pojas šuma kitnjaka i cera, odnosno kitnjaka na koga na hladnijim staništima smjenjuje bukova šuma. Na ovaj pojas se nadovezuju šume bukve i jele.

Recentni fluvisoli predstavljaju staništa vrba i topola, a oko rječice zvane Rijeka fragmentarno je prisutna zajednica crne jove. Na veoma vlažnom i humoznom zemljištu razvija se bujna vegetacija visokih zeleni.Većina livada je nastalo u novijoj istoriji vegetacije pod različitim uticajima čovjeka. Nastale su sječom i paljenjem šumske i šibljačke vegetacije radi dobivanja livada i obradivih površina.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Pančićeva omorika

Pančićeva omorika ( lat. Picea omorika) doprinosi vrijednosti flore u nacionalnom parku. Iako nekad vrsta koja se prostirala cijelom Evropom, danas se smatra zaštićenom vrstom koja raste još samo na rijetkim lokalitetima uključujući i nacionalni park Drina. I spada među ugrožene biljne vrste.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Rožac

Vrganj ( lat. Cerastium alpinum) je cvijet bijele boje koji ima još tri podvrste, od kojih još jedna raste u nacionalnom parku. U pitanju je dlakavi rožac. Rožac je iz porodice karanfila. Raste u visini od 1cm do 15 cm.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Jetrenka

Jetrenka ( lat. Hepatica nobilis) je zeljasta biljka sa uspravnom, dlakavom, crvenosmeđom stabiljkom visine do 15cm. Latice cvijeta su plavkasto-ljubičaste boje. Raste na brdskim podrčjima i u svijetlim šumama.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Hajnaldova nevesika

Hajnaldova nevesika ( lat. Athamanta haynaldii) je vrsta cvijeta koja pripada porodici štitara. Ona je ugrožena vrsta koja još raste u jugoistočnoj Evropi. Cvijetovi su bijele boje i karakterističnog oblika, zato se zovu štitovi. Ova vrsta je bogata eteričnim uljima i zbog toga je karakterišu specifično aromatični miris i ukus.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Ciklama

Ciklama ( lat. Cyclamen purpurascens) je je cvijet koji pripada porodici jagorčevina. One su višegodišnje biljke, listaju kasno zimi, a cvjetaju u jesen. Rastu u šumama gdje su djelimično zaštićene od sunčeve svjetlosti. I poprilično su tolerantne na mraz. Cvijet ciklame ima više vrsta. Ova vrstaa Cyclamen purpurascens ima cvijetove ljubičaste boje. Zbog klimatskih promjena ova vrsta je ugrožena.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Vrijesak

Vrijesak ( lat. Satureja subspicata) ovaj cvijet je poznat, jer daje karakterističan ukus medu. Dakle, ukoliko se pčele hrane vrijeskom, med će biti veoma kvalitetan. Bosna i Hercegovina je veoma poznato stanište ove biljne vrste. Vrijesak je žbunasta biljka, sa mnoštvo sitnih bijelo-ljubičastih cvijetova. U narodnoj medicini se koristi za pripremu čaja i liječenje problema sa varenjem i tegobama u želucu.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Istražite NP “Drina”